AVÍS LEGAL

La utilització d'aquest web us atribueix a vostè la condició d'usuari i implica la vostra acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, de manera que si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haureu d'usar/accedir a aquest web.

1. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL WEB

[1.1] Els visitants d'aquest web tenen la consideració d'usuaris del web, els qui hi trobaran informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitzem. [1.2] La informació i els materials inclosos al web han estat obtinguts de fonts considerades com a fiables. No obstant això, malgrat haver pres precaucions i mitges raonables per assegurar la fiabilitat de la informació, no es garanteix que aquesta sigui exacta, completa, i/o actualitzada. Conseqüentment, declinem qualsevol responsabilitat per l'omissió d'informació o per la publicació d'informació errònia apareguda en aquest web. [1.3] La informació exhibida i/o facilitada per aquest web ha de tenir la consideració, per part de l'usuari, d'informació general, sense que això signifiqui que es pugui estimar aquesta informació com a element determinant per a la presa de decisions per part de l'usuari del web, per la qual cosa declinem tota responsabilitat derivada de la manca de verificació de la mateixa, i de forma específica cal entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions dels Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis relatius a les activitats i/o serveis publicitats en aquest web. [1.4] Com a prestadors de serveis de la societat de la informació, ens reservem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, sense previ avís. Sobretot, queda reservat el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a nosaltres que, al nostre criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndard adoptats per al funcionament adequat d'aquest web. [1.5] com a proveïdors, podríem en qualsevol moment establir procediments tècnics legals per obtenir informació anònima sobre els visitants, el que significaria, en qualsevol cas, que aquesta informació no podria ser associada de cap manera a un usuari concret i identificat. Aquest tipus de procediments conserven dades com ara el nom de domini del proveïdor que dóna accés a la xarxa a l'usuari, la data i hora d'accés a la nostra web, l'adreça d'Internet des de la qual va partir el link o enllaç que dirigeix ​​a la nostra web, el nombre de visitants diaris de cada secció, i dades de naturalesa anàloga. La fi de les dades i informació recollida és estadística, de manera que ens permeti adquirir un major coneixement sobre l'activitat dels visitants del web, a fi de millorar el mateix i/o augmentar la seva presència online. [1.6] Els usuaris, en qualsevol moment, podrien desactivar els procediments d'obtenció d'informació al·ludits al punt expositiu anterior mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del navegador. No obstant això, la desactivació a què s'al·ludeix aquí no afecta o interfereix en la navegabilitat dels usuaris a la nostra web. [1.7] L'usuari ens autoritza expressament i inequívocament a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització d'aquest web, amb l'única finalitat d'oferir-vos una navegació més personalitzada i eficient.

2. RESPONSABILITATS

[2.1] com a proveïdors, declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació exhibida en aquest web, procedent de fonts alienes a nosaltres, així com dels continguts que no haguem elaborats. [2.2] La funció dels enllaços (enllaços) que apareixen en aquest web és única i exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Per tant, no serem, en cap cas, responsables del resultat obtingut de l'accés a aquests enllaços o links. [2.3] En cap cas, serem responsables de les pèrdues, els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir per l'accés i/o ús de l'aquest web, el que inclou els produïts en sistemes informàtics o els provocats per virus o activitats il·lícites de pirates informàtics (pirates informàtics). Així mateix, tampoc no serem responsables dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat d'aquest web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte a les telecomunicacions. [2.4] com a proveïdors, no ens responsabilitzem de cap manera de les possibles discrepàncies que poguessin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a les seves pàgines web o obtinguts electrònicament d'aquest web.

3. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

[3.1] com a proveïdors, garantim la protecció de les dades dels nostres clients i usuaris. Aquest web no reconeix de manera automàtica cap dada referent a la identitat dels visitants de les pàgines. No obstant això, als serveis online oferts, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat, serà necessària la prèvia identificació i autenticació de l'usuari al sistema, a través de la sol·licitud de claus d'accés. En aquells supòsits en què l'usuari sol·liciti informació sobre serveis o productes o desitgi fer la tramitació de reclamacions o incidències, a través de l'enviament de formularis residents a pàgines del web, serà en tot cas necessari recollir les dades personals que corresponguin per poder informar-vos sobre la vostra sol·licitud. [3.2] Com a prestadors de serveis de la societat de la informació i responsables dels fitxers de dades personals, informem als usuaris d'aquest web que totes les dades de caràcter personal seran tractades amb confidencialitat absoluta, sent utilitzats per a les finalitats que han estat sol·licitats, en el marc de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) i altres normes jurídiques aplicables. [3.3] Com a responsables dels fitxers de dades personals, som els qui assumim la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i la integritat de la informació, de acuerdo con lo establecido en la LOPD, la LSSI-CE, y demás legislación aplicable. [3.4] El usuario responderá, en qualsevol cas, de la veracidad de los datos facilitados, por lo que nos reservamos el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan conforme a Derecho. [3.5] Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, proporcionados a través de este web, mediante comunicación escrita, acompañada de una copia del Documento de Identidad, dirigida a la entidad, como responsable del fichero que recoge los datos de carácter personal, el domicili del qual s'indica al final d'aquest avís legal.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

[4.1] Tot aquest web (textos, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio, arxius de programari, combinacions de colors, etc.), així com l'estructura dels continguts, estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, no podent ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament per nosaltres, com a prestadors i titulars dels drets intel·lectuals. Per tant, l'accés a aquest web no atorga als usuaris cap dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts d'aquest web. [4.2] Com a titulars dels drets intel·lectuals d'aquest web, ens reservem la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

[5.1] Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola al·ludida anteriorment o per qualsevol altra no explícitament indicada però d'aplicació obligatòria.